30 11 2008

ஜ VeFa Neydi?? ஜYâr(cc) ile ettiğin akitle
Y/ârsız yazdığın defterin
Son yaprağında zam_ansız gelen

Eyvah mı vefa…..

İstanbul’da bir semt;
boza kıvamında yudumladığın hayatta..
Hiç gelmeyen

sabah mı vefa.....


çekip giden yalan dosttan
geriye hüzün_bâz kalan

seyyah mı vefa..

Son cemresinde;
s(G)özü yaşlı, gönlü yaşlı, ömrü yaşlı
Akça pakça ninemin
Sitemkâr sessiz hıçkırıklarını
Sağır vicdanımın duymadığı

Ah! mı vefa.....

Başı okşanmayan yetimin
Yusuf misali düştüğü kuyudan
Geçmemesi kervanın
Son umutla elini tutmayanın
Âma gözlerindeki

Siyah mı vefa....Sizce neydi vefa???

lâl olmuş k âl’ imle
kendime yab(L)ancı hâlimle
bîmecâl yüreğimle
selmanur haktan

ferahhfeza/2008

14
0
0
Yorum Yaz